ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41322 1 1 21 เด็กชาย อาชิรภัทร แบนกระโทก
2 41382 1 3 15 เด็กชาย สิปปภัค แจ่มสุวรรณ
3 41398 1 3 31 เด็กหญิง สุพรรณี ประโลมรัมย์
4 40547 2 6 5 เด็กชาย ชัยญพัฒน์ มั่นจิตร
5 40641 2 8 6 เด็กชาย ฐิตินันท์ แข็งขัน
6 40642 2 8 7 เด็กชาย ณภัทร จันทร์ลิ้ม
7 40662 2 8 26 เด็กชาย เอกภพ ชื่นจิตร
8 40839 2 12 19 เด็กชาย ภูธน เจือจันทร์
9 40845 2 12 25 เด็กหญิง กัญญาภัค สุขศรีพะเนาว์
10 40856 2 12 35 เด็กหญิง พิชญ์สินี ปานทะเล
11 40971 2 15 9 เด็กชาย ธาวิน ครเกษม
12 40973 2 15 11 เด็กชาย บุญภัทร สีดำ
13 40975 2 15 13 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สวนแก้ว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)