ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 40365 2 1 2 เด็กชาย กฤตภาส ภู่ประดับตระกูล
2 40735 2 10 8 เด็กชาย ณัชชนม์ ตัณฑเศรณีวัฒน์
3 41021 2 16 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทาขุนทด
4 41027 2 16 19 เด็กชาย วชิราวุฒิ ชวนขุนทด
5 41029 2 16 21 เด็กชาย วุฒินันท์ บัวเมือง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)