ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41559 1 8 8 เด็กชาย ธัญธร สรรพประเสริฐ
2 41567 1 8 16 เด็กชาย พิชญะ เรียงแก้ว
3 41695 1 11 24 เด็กหญิง ฉันท์สินี แช่มชู
4 41698 1 11 27 เด็กหญิง ดารากร เพิ่มพูล
5 41779 1 13 28 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ เนตรพัตราดำรงค์
6 41780 1 13 29 เด็กหญิง ธิติยา เลิศจันทึก
7 41863 1 15 33 เด็กหญิง พัชรศรี เสนาซิว
8 41889 1 16 18 เด็กชาย ศรันยพฤกษ์ ทินโนรส
9 40568 2 6 25 เด็กหญิง เจนจิตรา แสงชัชวาล
10 40569 2 6 26 เด็กหญิง ชาลิสา ชาฤทธิ์
11 40570 2 6 27 เด็กหญิง ญาณิศา ศิริผล
12 40572 2 6 29 เด็กหญิง ณิชกานต์ จันขุน
13 40580 2 6 37 เด็กหญิง พัชรมณี นกสันเทียะ
14 40587 2 6 44 เด็กหญิง อภิญญา คณิตศิลป์
15 40840 2 12 20 เด็กชาย วงศธร ทองวิเศษ
16 40954 2 14 40 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แสงใส
17 40955 2 14 41 เด็กหญิง วรัญญา เพิงกระโทก
18 40990 2 15 28 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สาระคำ
19 40997 2 15 35 เด็กหญิง ปุญญิศา ต้นเจริญ
20 41002 2 15 40 เด็กหญิง ร้อยขวัญ วัชรเมธีกุล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)