ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41327 1 1 27 เด็กหญิง ปารีดา ปลาโพธิ์
2 41385 1 3 18 เด็กชาย ไอศูรย์ ขอนอก
3 41449 1 5 18 เด็กชาย อรรถโกวิท ปราบงูเหลือม
4 41496 1 6 25 เด็กหญิง ณฐมน ถาวรพงษ์
5 41536 1 7 25 เด็กหญิง จิราภา ดีน้อย
6 41552 1 8 1 เด็กชาย จักรพงษ์ ขอสูงเนิน
7 41568 1 8 17 เด็กชาย ภัทรกร พลยางนอก
8 41618 1 9 27 เด็กหญิง ดิไวน์ เจนสุดา ออนเยกะ
9 41621 1 9 30 เด็กหญิง นารีรัตร์ เวียนนอก
10 41629 1 9 38 เด็กหญิง สาวิตรี นุชกระโทก
11 41647 1 10 16 เด็กชาย สุภกิตติ์ ปรุงกระโทก
12 41659 1 10 28 เด็กหญิง ธนันพัชญ์ ชื่นชมพุฒิพร
13 41705 1 11 34 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส คงประสุข
14 41745 1 12 34 เด็กหญิง ภัทรลภา บุนนาค
15 41770 1 13 19 เด็กหญิง กชกร ชาญสูงเนิน
16 41773 1 13 22 เด็กหญิง เงินตรา อินภุชงค์
17 41788 1 13 37 เด็กหญิง วิชญาดา เสือนิล
18 41790 1 13 39 เด็กหญิง อชิรญาณ์ บุญชำนาญ
19 41812 1 14 21 เด็กชาย อานนท์ เข็มทะเล
20 41816 1 14 25 เด็กหญิง ธาราทิพย์ จิเมฆ
21 41820 1 14 29 เด็กหญิง ประภัสสร มุกดา
22 41904 1 16 33 เด็กหญิง ราชาวดี มูลเทพ
23 40729 2 10 2 เด็กชาย คุณานนต์ เปรมโคกสูง
24 40736 2 10 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ จงพึ่งกลาง
25 40737 2 10 10 เด็กชาย ธนกร ดอกสันเทียะ
26 40738 2 10 11 เด็กชาย ธนบดี เฝ้ากระโทก
27 40741 2 10 14 เด็กชาย ธารวิสุทธิ์ ด้วงกระโทก
28 40755 2 10 27 เด็กหญิง ชาลิสา ศรีม่วงกลาง
29 40759 2 10 31 เด็กหญิง น้ำทิพย์ โพธิ์ปลัด
30 40760 2 10 32 เด็กหญิง ปรีชญา ยงศักดิ์
31 40761 2 10 33 เด็กหญิง ปิ่นพลอย ปั้งกระโทก
32 38825 4 6 17 นางสาว วรรณวิศา มิตกระโทก
33 38899 4 12 6 นาย ศุภณัฐ แก่นกระโทก
34 38988 4 13 10 นาย เมธกุล สุขขะกุล
35 39013 4 13 30 นางสาว พัชรา สิงห์คำ
36 39009 4 14 21 นางสาว ปางตะวัน โหวดครบุรี
37 39010 4 15 27 นางสาว ปานวาด ปักเคทาติ
38 39154 4 15 33 นางสาว ศิรภัสสร ประพันธ์
39 38184 5 7 27 นางสาว กัญญานัฐ จันสูงเนิน
40 38064 5 10 23 นางสาว นริกาญ เวรนอก
41 38066 5 10 24 นางสาว รพีพร ป้องแก้ว
42 37826 5 11 6 นาย พงศ์เทพ ฉลอมพงษ์
43 38036 5 11 16 นาย ณฐพงศ์ กันกระโทก
44 38084 5 13 9 นาย นิพพิชฌน์ มหัธนะศิลป์
45 38183 5 13 25 นางสาว กนกวรรณ นอกกระโทก
46 38193 5 13 26 นางสาว ภคมน พูนกระโทก
47 41231 5 13 33 นางสาว ดวงรัตน์ เฟื่องวานิชตระกูล
48 38035 5 16 2 นาย ฐิรวัฒน์ ไทยพันธ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)