ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41473 1 6 2 เด็กชาย เกรียงไกร สมหวัง
2 41499 1 6 28 เด็กหญิง ธนภร ศิริถานนท์
3 41829 1 14 38 เด็กหญิง หทัยรัตน์ เงาะเศษ
4 41834 1 15 5 เด็กชาย จิรภัทร์ สุคุณพันธ์
5 41898 1 16 27 เด็กหญิง บุณยานุช รับรอง
6 40787 2 11 14 เด็กชาย พีรวัฒน์ แดนไธสง
7 40843 2 12 23 เด็กหญิง กชกร การชะนะชำนาญ
8 40906 2 13 38 เด็กหญิง ปุญญตา เครื่องกลาง
9 40960 2 14 46 เด็กหญิง สุวิมล นาโม
10 41969 4 6 25 นางสาว ชนิดาภา พูนวัฒนานุกูล
11 41971 4 6 27 นางสาว ณัฐชานันดร์ โปร่งกระโทก
12 41973 4 6 29 นางสาว ดีน่า ลิเลียน ซีเกิล
13 42023 4 10 34 นางสาว แก้วกาญจน์ จิตรลดาธนสาร
14 38858 4 11 24 นางสาว กมลธณัฐ ลำพาย
15 38860 4 13 23 นางสาว เกวลิน สังข์เงิน
16 42075 4 17 22 นาย รติทศกิจ จันทร์วิเศษ
17 42076 4 17 23 นาย ศักดิ์ติยา ไวสติ
18 42077 4 17 35 นางสาว ธัญธิตา เลื่อนสันเทียะ
19 42082 4 17 40 นางสาว ภูริชญา นามเริง
20 37968 5 10 22 นางสาว ชนิสสา บูรณะกิตติ
21 38155 5 14 28 นางสาว สิริวิมล อินทรหะ
22 38272 5 15 31 นางสาว จิดาภา ทองมาก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)