ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41742 1 12 31 เด็กหญิง ปิยะดา สัตบุตร
2 39019 4 7 26 นางสาว สุธีกานต์ จารย์เผือก
3 38700 4 8 10 นาย ธนวัฒน์ คงกุล
4 38737 4 8 19 นางสาว อชิรญา บ่อยกระโทก
5 38738 4 8 20 นางสาว อัญชรัตน์ เนตรทอง
6 38721 4 9 22 นางสาว ชญานิษฐ์ คำพันธ์
7 38728 4 9 23 นางสาว พทรวดี เกิดน้อย
8 38990 4 10 7 นาย วศิน บัวขาว
9 38708 4 11 1 นาย ภูพิพัฒน์ เพราะผักแว่น
10 39008 4 16 21 นางสาว ปริยาภัทร สุขขัง
11 42066 4 16 35 นางสาว กำไร หวังหุ้นกลาง
12 41204 5 11 25 นาย วรัญญู สุดแสนยา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)