ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41348 1 2 8 เด็กชาย อติกันต์ มูลจังหรีด
2 41363 1 2 23 เด็กหญิง อนันชญา สาลีสุข
3 41436 1 5 5 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สืบม่วงไทย
4 41439 1 5 8 เด็กชาย ปภาวิน แบบบาง
5 41667 1 10 36 เด็กหญิง รุ้งพราย อินทร์จำนงค์
6 41775 1 13 24 เด็กหญิง ณิภาพร เยี่ยมไธสงค์
7 41799 1 14 8 เด็กชาย ธนกฤต ชะโลมกลาง
8 41805 1 14 14 เด็กชาย ภาคิน เกศวพิทักษ์
9 41819 1 14 28 เด็กหญิง ปณิตา สุขขัง
10 40507 2 5 12 เด็กชาย ปกรณ์ ไกรปรุ
11 40769 2 10 41 เด็กหญิง วริศรา บุญทวี
12 40792 2 11 19 เด็กชาย สิรภพ วนสันเทียะ
13 40832 2 12 12 เด็กชาย นามไทย พัดทะเล
14 40846 2 12 26 เด็กหญิง กัลยรัตน์ มั่นคง
15 40895 2 13 27 เด็กหญิง ณัฐามณี ปานน้อย
16 40943 2 14 29 เด็กหญิง ชญาณิศา เทียนขาว
17 38703 4 5 1 นาย ปรมินทร์ วาจาสิทธิ์
18 41965 4 5 40 นางสาว สุชานัน นัดกระโทก
19 41984 4 6 40 นางสาว อภิญญา แมนสืบชาติ
20 41995 4 7 38 นางสาว ภินัดดา จิตต์กระโทก
21 42020 4 10 20 นาย แบรนโด ศรีสันเทียะ
22 42022 4 10 22 นาย สิปปกร อยู่พ่วง
23 38817 4 10 25 นางสาว ธารวารี ทือเกาะ
24 42091 5 8 47 นางสาว ปุณยนุช ดีสุด
25 38307 5 12 10 นาย สุริยา น้อมสูงเนิน
26 41213 5 12 16 นาย ภัทรวิชญ์ ปลอดกระโทก
27 38270 5 12 27 นางสาว กุลจิรา สุทธิพิทักษ์
28 41215 5 12 32 นางสาว กานดา ทูลพุทธา
29 41220 5 12 37 นางสาว ไพลินศิริ หวินครบุรี
30 41222 5 12 39 นางสาว ศศิกานต์ ศรีมาศ
31 38327 5 16 29 นางสาว มัชฌิมา ดับกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)