ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39004 4 5 24 นางสาว ณัฏฐณิชา โปต๊ะ
2 41997 4 7 40 นางสาว สโรชา เจียกงูเหลือม
3 39002 4 10 27 นางสาว กุสุมา สุขคงพะเนา
4 39003 4 10 28 นางสาว ชนิสรา ยินมะเริง
5 39000 4 12 26 นางสาว กัลย์สุดา คัดทะเล
6 39014 4 12 28 นางสาว มิยาวดี เบี้ยกระโทก
7 42045 4 12 37 นางสาว ชนิกานต์ ตรีเพชร
8 39031 4 14 11 นาย พงศ์ธนิต จิรโรจน์หิรัญ
9 39036 4 14 12 นาย รพีภัทร คานมะเริง
10 39042 4 14 13 นาย ศุทธวีร์ ลิภา
11 42071 4 16 40 นางสาว ศุภกานต์ สุขดี
12 38233 5 10 28 นางสาว ณัฐณิชา จรโคกกรวด
13 38211 5 12 6 นาย ณัฐเศรษฐ์ สังสนั่น
14 38151 5 13 23 นางสาว วิภาวรรณ เตียงช่างรัมย์
15 38154 5 13 24 นางสาว สิริดา เคล้าพิมาย
16 41234 5 13 36 นางสาว ปิยนุช ละพิมาย
17 38059 5 16 13 นางสาว จุฑาทิพย์ วีระวนิชกุล
18 38196 5 16 22 นางสาว วิธิตา แสนจังหรีด
19 38198 5 16 23 นางสาว สิริวรรณ เพ็งลี
20 38241 5 16 25 นางสาว พิมพ์นิภา ปิยเฉลิมชัย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)