ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41346 1 2 6 เด็กชาย รพีพงศ์ หมื่นสวัสดิกูร
2 41387 1 3 20 เด็กหญิง ณัญฑ์ณาภัส คำบุญมี
3 41391 1 3 24 เด็กหญิง ปาณชีวา มั่นยืน
4 41517 1 7 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ รัตนกาญจน์กร
5 41550 1 7 39 เด็กหญิง อมรรัตน์ ใยยอง
6 41833 1 15 4 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ตอกโพธิ์
7 41040 2 16 32 เด็กหญิง ธมนวรรณ เสนาะกลาง
8 41990 4 7 33 นางสาว ธมลวรรณ หล้าคำ
9 41992 4 7 35 นางสาว พิชญธิดา ยุนกระโทก
10 38730 4 9 24 นางสาว ภัณฑิลา ชาญสูงเนิน
11 39215 4 10 16 นาย ปฏิภาณ เผ่าพิพัฒน์
12 38878 4 13 26 นางสาว สุภัทรศิริ พันธ์สระน้อย
13 37862 5 5 14 นาย ณัฐกรณ์ จันทรเสนา
14 37905 5 5 18 นาย ปวริศร์ บุญมามอญ
15 37906 5 5 19 นาย ปิยพงษ์ อาจศึก
16 37914 5 5 20 นาย รัฐธรรมนูญ หมายชื่นกลาง
17 41102 5 5 28 นาย พิภพ สุนทรปาน
18 37848 5 5 38 นางสาว สิริกร อ่อนศรี
19 37858 5 6 9 นาย จิรภัทร ทีปกรกุล
20 41109 5 6 25 นาย วัชรากร รุ่งพานทอง
21 37850 5 6 30 นางสาว สุพิชชา นิตใหม่
22 37851 5 6 31 นางสาว สุภชา วิชาชัย
23 37868 5 9 3 นาย นพรัตน์ วรรณ์ธรรม
24 38179 5 9 9 นาย วรกิตติ์ กวีวรญาณ
25 38253 5 9 11 นาย ณัฐดนัย ผินโพธิ์
26 41167 5 9 15 นาย ปก ทรงกิติรัตน์
27 41168 5 9 16 นาย รฐนนท์ ต่อสกุล
28 37873 5 11 10 นาย รวีโรจน์ บุตรดี
29 37799 5 12 17 นางสาว ณัฏฐธิดา แปวกระโทก
30 41219 5 12 36 นางสาว ปานชนก ศรีมหาพรหม
31 41221 5 12 38 นางสาว วราภรณ์ ทัยธานี
32 37789 5 14 3 นาย วีรวิชญ์ วันกิ่ง
33 37964 5 14 9 นาย สุชาครีย์ ศุภนิทัศนาภร
34 41260 5 16 9 นาย วีรภัทร พันธุรัตน์
35 38191 5 16 20 นางสาว ธนาวดี จ่างโพธิ์
36 38195 5 16 21 นางสาว ลลิตา คชาไพร
37 38199 5 16 24 นางสาว สุนันทา ชำนาญกลาง
38 38271 5 16 26 นางสาว จิดาภา แสนกิจ
39 38283 5 16 27 นางสาว วนารีย์ รุนใหม่
40 38284 5 16 28 นางสาว ศิรภัสสร สุขสุพืช
41 41267 5 16 35 นางสาว ชญาณ์นันท์ ฉายสุริยพันธุ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)