ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41838 1 15 8 เด็กชาย ดนัยณัฐ รัตนศฤงค์
2 41880 1 16 9 เด็กชาย ธนโชติ นัดกระโทก
3 40682 2 9 1 เด็กชาย กรวิทญ์ รักหนาวงค์
4 40688 2 9 6 เด็กชาย ณภัทร สครรัมย์
5 40689 2 9 7 เด็กชาย ณัฐพล จงจอหอ
6 40690 2 9 8 เด็กชาย ณัฐพัชร์ จงจอหอ
7 40693 2 9 11 เด็กชาย เทพทัต เพ็ชรงาม
8 40696 2 9 14 เด็กชาย ธีรวัฒน์ แพกระโทก
9 40697 2 9 15 เด็กชาย นิติภูมิ กันโคกกรวด
10 40700 2 9 18 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เบี้ยกระโทก
11 40705 2 9 23 เด็กชาย สรศักดิ์ ลาภกระโทก
12 40966 2 15 5 เด็กชาย ชยพร ปลักกระโทก
13 40967 2 15 6 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ เม็นดอร์ฟ
14 40976 2 15 14 เด็กชาย พัชรพล วามะเกต
15 40977 2 15 15 เด็กชาย ภูริพัฒร์ เจ็กแตงพะเนา
16 40984 2 15 22 เด็กหญิง กนกวรรณ พืชทองหลาง
17 40995 2 15 33 เด็กหญิง ปิญาดา ลือนาม
18 41001 2 15 39 เด็กหญิง ภัทรพร ว่องปรัชญา
19 41003 2 15 41 เด็กหญิง รุ่งทิวา เกตมณี
20 41004 2 15 42 เด็กหญิง วรรณสินี หักทะเล
21 41005 2 15 43 เด็กหญิง วรันธร บุตรสุ้ย
22 41047 2 16 38 เด็กหญิง ภคพร ก่ำมะเริง
23 39111 4 11 30 นางสาว อภิวันท์ สังกัดกลาง
24 42034 4 11 36 นางสาว ฐิติภา เลิศธรรมไพบูลย์
25 38996 4 12 10 นาย สรธร บุญชะม้อย
26 37924 4 12 20 นางสาว โชติกา กล้วยสูงเนิน
27 38980 4 13 8 นาย ธนวัฒน์ แวงดงบัง
28 38789 4 14 3 นาย ณัฐุวุฒิ จันปุ่ม
29 39110 4 14 28 นางสาว สุมณฑา จันตุ้ม
30 42056 4 14 39 นางสาว พิชชาภา เสนาสังข์
31 42057 4 14 40 นางสาว มาย-อลียา เดรคสเลอร์
32 42058 4 14 41 นางสาว สุภาภรณ์ ธงภักดี
33 37853 5 9 17 นางสาว อรพิม พาขุนทด
34 37919 5 9 19 นางสาว กิตติกา กำกระโทก
35 41173 5 9 35 นางสาว นภัสวรรณ ไกรกลาง
36 41174 5 9 36 นางสาว ปัณฑิตา รานอก
37 41182 5 9 44 นางสาว ศุภิสรา สามนคร
38 42093 5 9 47 นางสาว อสมาภรณ์ เผ็ดกระโทก
39 38309 5 11 22 นาย อภิชนม์ เมฆฉาย
40 38299 5 17 11 นาย นพชัย การถาง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)