ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41572 1 8 21 เด็กชาย สิงหา รอบรู้
2 41604 1 9 13 เด็กชาย ตุลา เเก้วพระพาน
3 40504 2 5 9 เด็กชาย ธนภาคย์ ด่านกระโทก
4 40600 2 7 11 เด็กชาย ธนเดช เพ็ชรจีน
5 40603 2 7 14 เด็กชาย นิติธร ปะโมนะตา
6 40606 2 7 17 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บัวขจร
7 40608 2 7 19 เด็กชาย พันธวัชร์ วัชรพันธ์
8 40610 2 7 21 เด็กชาย ภูรินาท นิใจ
9 40636 2 8 1 เด็กชาย กล้าณรงค์ ฉวีวงษ์
10 40637 2 8 2 เด็กชาย กิตติภพ ล้อจรัสศรีกุล
11 40646 2 8 11 เด็กชาย ธนภัทร แสงโทโพธิ์
12 40655 2 8 19 เด็กชาย ศรัณ ศุขกสิกร
13 40778 2 11 5 เด็กชาย ชนก หวังนากลาง
14 40779 2 11 6 เด็กชาย โชติพิพัฒน์ กลักโพธิ์
15 40781 2 11 8 เด็กชาย ณัฐชนน ศรีเมือง
16 40782 2 11 9 เด็กชาย ธนพงศ์ เปลื้องกระโทก
17 40783 2 11 10 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ กงเพชร
18 40784 2 11 11 เด็กชาย นวภูมิ เชื้อสนิท
19 40788 2 11 15 เด็กชาย ภูริชญา บัวสิงห์
20 40791 2 11 18 เด็กชาย ศุภฤกษ์ กองเกิด
21 40795 2 11 22 เด็กชาย อาบูดาวุด อาลี
22 40813 2 11 40 เด็กหญิง ศรัณย์พร จันทะดวง
23 42003 4 8 32 นางสาว ชญานันท์ ขึงโพธิ์
24 42004 4 8 33 นางสาว ญาณิศาน์ ธีระวัฒนา
25 42005 4 8 34 นางสาว ปรียนันท์ แย้มกระโทก
26 38850 4 12 5 นาย วิริญะ เผ่าวิบูล
27 39100 4 13 31 นางสาว พัณณิตา คำชัย
28 37989 5 6 15 นาย กิตติภูมิ ขุมเกาะ
29 38003 5 6 17 นาย ภูติพงศ์ ปาสาจะ
30 41108 5 6 24 นาย ภครเมฆินทร์ เปรื่องกระโทก
31 41145 5 8 13 นาย มังกร เเตะกระโทก
32 41175 5 9 37 นางสาว ปิยวรรณ ไชยพิพัฒน์
33 42092 5 9 46 นางสาว เกศนี สวยกลาง
34 37822 5 11 4 นาย ธนภูรี แสนใหม่
35 38010 5 13 8 นาย อมรเทพ เข็มทอง
36 37953 5 14 7 นาย ณัฐสิทธิ์ ดีราชรัมย์
37 37997 5 14 10 นาย นันทวัฒน์ สกุลทองดี
38 38007 5 14 12 นาย ศุภกร ทรัพย์ไพบูลย์ชัย
39 38038 5 14 13 นาย ธนกฤต พวงแก้ว
40 41253 5 15 35 นางสาว พรนภา ละมุลครบุรี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)