ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41484 1 6 13 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ กังวานวัฒนกุล
2 41574 1 8 23 เด็กชาย อินทุกานต์ แก้วใส
3 41608 1 9 17 เด็กชาย ภคพล ว่าวจังหรีด
4 40594 2 7 5 เด็กชาย ณฐกฤต ชอบพิมาย
5 40615 2 7 26 เด็กชาย สุทธิวัฒน์ องอาจ
6 40712 2 9 30 เด็กหญิง กุลนันท์ ปล้ำกระโทก
7 41012 2 16 4 เด็กชาย ฉัตรณรงค์ แดงกลาง
8 39048 4 5 25 นางสาว จีรนันท์ วิประโชติ
9 39058 4 5 26 นางสาว ปัญจรัตน์ พบกระโทก
10 41955 4 5 30 นางสาว ธนัชชา เอี่ยมเสือ
11 39034 4 7 13 นาย พีรพล จุลเกาะ
12 39049 4 8 27 นางสาว ฐิติมา ก้อนโทน
13 38740 4 9 11 นาย กฤติภน แจ้งจิตณภัท
14 42014 4 9 18 นาย ภควัตณ์ พลาหาญ
15 39059 4 9 34 นางสาว ปาณิศา แสนทวีสุข
16 38753 4 11 3 นาย วิศวชิต ผึ่งพรมราช
17 38807 4 12 4 นาย สิทธิพร จอนเกาะ
18 38712 4 14 1 นาย ราษฎร อินภุชงค์
19 38752 4 14 2 นาย วาทิน ปลิงกระโทก
20 38882 4 14 6 นาย จิรภัทร บาดกลาง
21 38928 4 14 7 นาย กสิกร พงศ์สุวรรณ
22 39045 4 14 22 นางสาว แพรระพี บาดกลาง
23 38796 4 17 8 นาย ปภังกร ทันนา
24 38821 4 17 31 นางสาว พัชรินทร์ นรินทร์นอก
25 37783 5 5 9 นาย ณฐพล แตะกระโทก
26 37813 5 5 10 นาย คณิน ริสุขุมาล
27 37796 5 5 33 นางสาว โชติกา รัตนติสร้อย
28 37814 5 6 4 นาย ฐกฤต ขุนโพธิ์
29 37815 5 6 5 นาย ณัฐนันทน์ ยางนอก
30 37819 5 6 6 นาย ธนดล ยุพากิ่ง
31 37790 5 7 3 นาย ศดิศ แสนวันดี
32 37817 5 8 1 นาย ไตรกิตติ ลีพลงาม
33 41143 5 8 11 นาย พีรพัฒน์ เอการัมย์
34 41144 5 8 12 นาย ภาสกร บึงใส
35 37792 5 9 2 นาย สุรวุฒิ เบ้าทอง
36 38042 5 9 6 นาย นพดล เเดงอิทธิภัค
37 37825 5 11 5 นาย นันทภพ รุจาคม
38 37831 5 11 8 นาย พิชญุตม์ บุญอุ่น
39 37829 5 15 2 นาย วาณิชย์ เงินบริสุทธิ์
40 37834 5 16 1 นาย อชิตพล กุลรภัสอิษฎา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)