ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41202 5 11 23 นาย ธีรพัฒน์ เกี้ยวสันเทียะ
2 41206 5 11 39 นางสาว นันทิชา สุขประเสริฐ
3 37969 5 12 18 นางสาว ฑิฆัมพร ทินปราณี
4 37983 5 12 19 นางสาว สมฤทัย ถิรชีวิน
5 37985 5 12 20 นางสาว สุภัทรชา มากทองหลาง
6 38202 5 12 24 นางสาว อริสา ถนอมในเมือง
7 37978 5 17 20 นางสาว พิมพกานต์ กระเเสร์กุศล
8 37981 5 17 21 นางสาว วรางคณา จันทะโรจน์
9 38017 5 17 22 นางสาว ณิชมน ปั้นโต

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)