ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38727 4 8 18 นางสาว ปนัดดา ทรัพย์สถิตถาวร
2 39134 4 13 14 นาย อัษฎาวุธ รอดวินิจ
3 39130 4 15 13 นาย สงกรานต์ วรุตมพงษ์
4 39200 4 16 30 นางสาว พิมพิกา ขอบ่มกลาง
5 39205 4 16 32 นางสาว อมลณัฐ สินมะเริง
6 38209 5 9 10 นาย ณัฐภัทร วาลสูงเนิน
7 38122 5 10 3 นาย ณัฐภูมิ จาบหนองปลิง
8 37990 5 11 15 นาย จันทลักษณ์ พรมลี
9 38128 5 11 17 นาย ธิรนันท์ เนียมกลาง
10 38206 5 11 20 นาย กิตติพัฒน์ สีราช
11 38263 5 11 21 นาย พงษ์ณภัทร กิ่งนอก
12 38121 5 12 3 นาย ณัฐดนัย ดีการนา
13 38131 5 12 5 นาย ปฏิพัทธ์ แซงทะเล
14 41210 5 12 13 นาย ธณภณ ศิริกรรณิกา
15 41211 5 12 14 นาย ธีรพัฒน์ ประสพศักดิ์
16 41212 5 12 15 นาย พีรดนย์ ประเสริฐสุข
17 38225 5 13 15 นาย อมรินทร์ จอมเกาะ
18 39389 5 14 21 นาย ณัฐภัทร โพธิ์ทอง
19 38220 5 16 6 นาย วัฒนพงษ์ ขอวรกลาง
20 38267 5 16 7 นาย หัสดิน น้อยทรง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)