ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41332 1 2 28 เด็กชาย ชวัลวิทย์ กันโพธิ์
2 41447 1 5 16 เด็กชาย ภูบดินทร์ แสนทวีสุข
3 41582 1 8 31 เด็กหญิง ณัฐณี พุ่มเกาะ
4 41605 1 9 14 เด็กชาย ธนกฤต อุ่นจิตร
5 41607 1 9 16 เด็กชาย พงศ์วิสิฏ อมรรัตนดิลก
6 41612 1 9 21 เด็กชาย สิทธิโชติ ฉลวย
7 41614 1 9 23 เด็กหญิง กัลยากร สนิทชัย
8 41665 1 10 34 เด็กหญิง แพรวขวัญ เดชา
9 41668 1 10 37 เด็กหญิง รุ่งวิภา เหล่าสันเทียะ
10 41670 1 10 39 เด็กหญิง สุธีธิดา มากมาย
11 41754 1 13 3 เด็กชาย ณัฐนันท์ สวาสนอก
12 41756 1 13 5 เด็กชาย โทมัสแอนดรูว์ โทเซอร์
13 41761 1 13 10 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ทองกะเปาะ
14 41807 1 14 16 เด็กชาย รชต สุขใจ
15 40654 2 8 18 เด็กชาย รชานนท์ กระจงกลาง
16 40830 2 12 10 เด็กชาย วรเมธ พรมแดน
17 40916 2 14 2 เด็กชาย ก้องภพ กมลลิ้มสกุล
18 40920 2 14 6 เด็กชาย จิมมี่ แม็กเครฟ
19 40924 2 14 10 เด็กชาย เตชธรรม กล้าหาญ
20 40928 2 14 14 เด็กชาย ธนภัทร กุลสิโต
21 40930 2 14 16 เด็กชาย ประกายวิทย์ เสือบุญศรี
22 40931 2 14 17 เด็กชาย พิพัฒน์ คงกุล
23 40934 2 14 20 เด็กชาย สรวิทย์ เดชกุลทอง
24 40936 2 14 22 เด็กชาย อนุพงษ์ โสมณวัฒน์
25 38620 4 11 22 นางสาว ศิรัญญา อาจอินทร์
26 39248 4 11 34 นางสาว วิภาพักตร์ นพพลกรัง
27 42040 4 12 16 นาย นันทิพัฒน์ แฝงกระโทก
28 39160 4 13 16 นาย ขัตติยะ หมั่นเที่ยง
29 38766 4 13 19 นางสาว นริสรา ดวงกระโทก
30 38956 4 13 28 นางสาว ชาลิสา ฉายพุทซา
31 38967 4 13 29 นางสาว พิมพ์ชนก แซ่หลี
32 42052 4 13 39 นางสาว ปริยากรณ์ จันทิชัย
33 37849 5 5 39 นางสาว สุตาภัทร ปิ่นสุวรรณ
34 41132 5 7 41 นางสาว ภัทรภร โรจน์ทวีหิรัญ
35 37275 5 13 1 นาย ธนภัทร ชาญสูงเนิน
36 38024 5 13 20 นางสาว รุ่งรวิน ชูจอหอ
37 38164 5 16 3 นาย ชนะศึก บุญอยู่
38 41258 5 16 8 นาย จิรวัฒน์ สุบงกฎ
39 41261 5 16 10 นาย สหรัฐ เยาวพันธ์
40 38116 5 16 17 นางสาว อินทิตา ศรีไกรเพ็ชร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)