ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41338 1 2 34 เด็กชาย ธราเทพ หลาบภา
2 40552 2 6 9 เด็กชาย ณัฏฐภัคร พุทธา
3 40559 2 6 16 เด็กชาย เพชรชนก พุทธจันทึก
4 40583 2 6 40 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เศษชมภู
5 40611 2 7 22 เด็กชาย รติกร นาคกระโทก
6 40617 2 7 28 เด็กหญิง กฤติยา ดารุณฉิม
7 40620 2 7 31 เด็กหญิง จิราภา ภักดีพุดซา
8 40622 2 7 33 เด็กหญิง ชุติสรา แก่นกระโทก
9 40623 2 7 34 เด็กหญิง ณัฐณิชา กิจบำรุง
10 40624 2 7 35 เด็กหญิง ธัญชนก เตียงพลกรัง
11 40627 2 7 38 เด็กหญิง ธันยชนก ป่าเกลือ
12 40628 2 7 39 เด็กหญิง นาถินี สุขทะเล
13 40701 2 9 19 เด็กชาย พัชรพล ปัญญาพูนตระกูล
14 38696 4 8 7 นาย ชินดนัย สนพะเนา
15 38568 4 9 1 นาย วงศธร พิไชยแพทย์
16 39050 4 9 32 นางสาว ณัฐชญา พรวนกระโทก
17 39053 4 9 33 นางสาว ณัฐนรี เจนจัด
18 39183 4 13 18 นาย อัครชัย ใจจำนงค์
19 39169 4 17 16 นาย พรเทวา ปราบจะบก
20 39209 4 17 18 นาย ชยพล ชัยราช

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)