ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39584 4 6 19 นางสาว ปัทมา เตียเปิ้น
2 40150 4 10 20 นาย พชร หวานสูงเนิน
3 40156 4 10 21 นาย วราวุฒิ กุดกระโทก
4 40008 4 11 15 นาย ภูมิวิเศษ มาระศรี
5 40153 4 11 17 นาย รัชชานนท์ สมอาษา
6 40147 4 12 16 นาย นภัสดล จุลเกาะ
7 39962 4 14 10 นาย ภาณุพงศ์ รักษ์กระโทก
8 40060 4 14 14 นาย วรัชญ์ สุขพานิช
9 40154 4 14 18 นาย วทัญญู เบื้องกลาง
10 47339 4 14 19 นาย เจตนิพัทธ์ สุประดิษฐ์
11 40135 4 15 11 นาย กริน ดวงดุษดี
12 40049 4 17 11 นาย ธนดล พนมหอม
13 40051 4 17 12 นาย ธนภัทร วราวารีจิตร
14 40140 4 17 16 นาย จีระภูวัฒน์ สิทธิณรงค์
15 38775 5 5 16 นางสาว ลักษิกา บัวกระโทก
16 38784 5 5 17 นางสาว อัญชิสา ยึดวงษ์
17 38961 5 5 21 นางสาว ปิยวรรณ ขอเหนี่ยวกลาง
18 38969 5 5 22 นางสาว ภัทรมน ตระการเกียรติ
19 39001 5 5 23 นางสาว กิติพร แสนบรรดิษฐ์
20 41960 5 5 34 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ปัตตาเน
21 38877 5 11 27 นางสาว สุธีกานต์ คงสุข
22 39155 5 11 32 นางสาว สุธาสินี สิทธิสุธี
23 39201 5 11 34 นางสาว วริศรา จงดี
24 38749 5 13 7 นาย นพสิทธิ์ เกษอินทร์
25 38174 5 15 1 นาย พีรกิตต์ ชนะทะเล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)