ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42532 1 12 22 เด็กหญิง กนกอร โสงขุนทด
2 42535 1 12 25 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ด่านกระโทก
3 42538 1 12 28 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สีประโคน
4 42543 1 12 33 เด็กหญิง พรพรรณ บัวแก้ว
5 42544 1 12 34 เด็กหญิง ภคพร ปานสันเทียะ
6 42709 1 16 38 เด็กหญิง อภิสรา ลาดกระโทก
7 41499 2 6 27 เด็กหญิง ธนภร ศิริถานนท์
8 41571 2 8 20 เด็กชาย สันหณัฐ ชังจอหอ
9 41843 2 15 12 เด็กชาย มั่งมี สังวรดี
10 41861 2 15 28 เด็กหญิง พนิดา กลึงโพธิ์
11 41867 2 15 33 เด็กหญิง ศศิมา เปลื้องกระโทก
12 39491 4 5 1 นาย ชัยวัฒน์ นุชิต
13 39527 4 5 2 นาย ธีรดล อุทาภักดี
14 39629 4 5 3 นาย ธนาชัย จี่พิมาย
15 39649 4 6 22 นางสาว ณัฐวดี บุญยืน
16 47282 4 7 39 นางสาว ภัทรธิดา กิตติโยธา
17 47283 4 7 40 นางสาว เมธาทิพย์ ทัศน์ไพร
18 47349 4 15 38 นางสาว ธิดารัตน์ สายสุด
19 39096 5 8 27 นางสาว นภาทิพย์ อินทร์ภิรมย์
20 42007 5 8 35 นางสาว เมขลา อุ่นทรัพย์
21 39072 5 15 9 นาย คณาธิป ซินสีหา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)