ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42260 1 5 31 เด็กหญิง นลินนิภา เบี้ยกระโทก
2 42423 1 9 33 เด็กหญิง พอใจ ชะนะพิน
3 42440 1 10 10 เด็กชาย ชัยนรินทร์ ปุ๊กกระโทก
4 41740 2 12 28 เด็กหญิง นันทัชพร เดิมกะฮาด
5 41766 2 13 15 เด็กชาย วสุพล รัตนวงศ์
6 41769 2 13 18 เด็กชาย อาณกร จอมเกาะ
7 41775 2 13 25 เด็กหญิง ณิภาพร เยี่ยมไธสงค์
8 47291 4 8 30 นางสาว ฐิติรัตน์ พลสวัสดิ์
9 47300 4 8 39 นางสาว ณภัทร ฉันทะกลาง
10 39883 4 11 25 นางสาว ชนมล แซะจอหอ
11 40020 4 11 29 นางสาว กานต์ฤทัย ใจกุศล
12 40039 4 11 31 นางสาว อภิสรา พันธุระศรี
13 47318 4 11 37 นางสาว ญาณิศา คลองโนนสูง
14 40082 4 13 32 นางสาว บุรัสกร สุดกระโทก
15 40145 4 14 15 นาย ธนภูมิ จันทร์ตรี
16 40152 4 14 17 นาย ภูมิพัฒน์ ทานวัน
17 40064 4 14 33 นางสาว กนกพร จงดี
18 39838 4 17 26 นางสาว ชนิตา โพธิ์กาญจนกุล
19 38928 5 14 7 นาย กสิกร พงศ์สุวรรณ
20 38629 5 15 2 นาย ณัฐปคัลภ์ เผยโพธิ์
21 42096 5 15 17 นาย เอกปรีชาญ ชุบขุนทด
22 37962 5 17 1 นาย สิรภัทร ศรีสุข

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)