ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42144 1 2 16 เด็กชาย พิสิษฐ์ สุวรรณประได
2 42276 1 6 6 เด็กชาย ดิศานุวัตร คล่องขยัน
3 42308 1 6 38 เด็กหญิง ศศิพร อินทร์นอก
4 42402 1 9 12 เด็กชาย พลพจน์ จันทร์อินทร์
5 42675 1 16 5 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ อ่อนสกุล
6 42684 1 16 13 เด็กชาย พีรวัส เพ็งพะเนา
7 41505 2 6 33 เด็กหญิง รัชนีกร อินกลิ่น
8 41559 2 8 8 เด็กชาย ธัญธร สรรพประเสริฐ
9 41567 2 8 16 เด็กชาย พิชญะ เรียงแก้ว
10 41576 2 8 25 เด็กหญิง จินตนา รัตนพันธ์
11 41589 2 8 38 เด็กหญิง มนัญชยา แจ้งจบ
12 41595 2 9 4 เด็กชาย จักรภพ อ้นทอง
13 41596 2 9 5 เด็กชาย จิรวัฒน์ นกสูงเนิน
14 41606 2 9 15 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สุวรรณพันธ์
15 41873 2 16 2 เด็กชาย กิตติธัช หงวนกระโทก
16 41874 2 16 3 เด็กชาย คุณนิติ เมืองอินทร์
17 41877 2 16 6 เด็กชาย ณัฐดนัย กลอนโคกสูง
18 41881 2 16 10 เด็กชาย ธนาพงศ์ หรั่งทองหลาง
19 41885 2 16 14 เด็กชาย พงศกร แก้วภักดี
20 41886 2 16 15 เด็กชาย พลแสน ปราบมะเริง
21 41887 2 16 16 เด็กชาย วรายุส องค์สวัสดิ์
22 41894 2 16 23 เด็กหญิง ทิพย์รดา รื่นจำปี
23 41895 2 16 24 เด็กหญิง ธัญจิรา ปีกกระโทก
24 41896 2 16 25 เด็กหญิง นภัสสร สรสิทธิ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)