ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42188 1 3 24 เด็กชาย อภิวิชญ์ สาลีวรรณ
2 42330 1 7 20 เด็กชาย อัครชัยเดโช แววโคกสูง
3 39974 4 10 33 นางสาว ชนนี สวาสโพธิ์กลาง
4 39957 4 13 11 นาย นภสินธุ์ เมฆเปี่ยม
5 40016 4 14 13 นาย อลงกรณ์ เพ็ชรจันทึก
6 39092 5 14 22 นางสาว ณภัสชญา ศรีชุ่ม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)