ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42105 1 1 7 เด็กชาย นที วงศ์ชาติมังกร
2 42476 1 11 6 เด็กชาย ณัฐกานต์ กระจ่างโพธิ์
3 42481 1 11 11 เด็กชาย ปฐพงษ์ ตังควัฒนา
4 42505 1 11 35 เด็กหญิง สมิตานัน ดุลยติธรรม
5 42585 1 13 35 เด็กหญิง ภคพร ดอกพิกุล
6 42660 1 15 30 เด็กหญิง พิรญาณ์ บุญครบุรี
7 42703 1 16 32 เด็กหญิง ศตพร สระแก้ว
8 41300 2 1 1 เด็กชาย กรรณกฤช ปัจจัยเจริญ
9 47248 4 5 17 นาย อัครเดช เมยประโคน
10 47280 4 7 37 นางสาว ปิ่นธานี ปิ่นประดับ
11 39617 4 9 20 นางสาว มาริษา แก้วพะเนา
12 40103 4 10 19 นาย ภาคภูมิ สง่ารัตนพิมาน
13 39926 4 14 26 นางสาว กัญญ์วิญาณ์ ศรีจันทร์
14 39129 5 5 5 นาย ธนพนธ์ ทองประสริฐ
15 38813 5 5 18 นางสาว จุฬาลักษณ์ เเป้นกระโทก
16 39058 5 5 26 นางสาว ปัญจรัตน์ พบกระโทก
17 41961 5 5 35 นางสาว เมธาวี สุขกระโทก
18 38803 5 13 8 นาย ยุทธิชัย สร้อยโท
19 38874 5 13 28 นางสาว สโรชา หารินใส
20 39150 5 13 36 นางสาว ธวัลรัตน์ นิดไธสง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)