ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42102 1 1 4 เด็กชาย เตชินท์ ฉัตรกิตติคุณ
2 42110 1 1 11 เด็กชาย ปวเรศ โพธิ์งาม
3 42116 1 1 17 เด็กชาย โรจนัสถ์ ศรีน้อย
4 42122 1 1 24 เด็กหญิง นิชาภา หอยมุกข์
5 42124 1 1 26 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ย่อยกระโทก
6 42125 1 1 27 เด็กหญิง วรัชยาภรณ์ เบี้ยกระโทก
7 42128 1 1 30 เด็กหญิง อุษามณี ย่อยกระโทก
8 42165 1 3 1 เด็กชาย คณพศ มุ่งจองกลางกุล
9 42166 1 3 2 เด็กชาย คุณกฤต จรัสเสนา
10 42174 1 3 10 เด็กชาย ธีรพงศ์ จันทร์ชู
11 42175 1 3 11 เด็กชาย นนทพันธ์ เสาวะภา
12 42181 1 3 17 เด็กชาย ภัทรดนัย วอนสุข
13 42473 1 11 3 เด็กชาย จิรภัทร เดชพีระโชติ
14 42487 1 11 17 เด็กชาย วทัญญู กรองมะเริง
15 41852 2 15 21 เด็กหญิง ชนิสรา โพธิ์ทอง
16 41854 2 15 23 เด็กหญิง ฑิฆัมพร หมอกระโทก
17 41855 2 15 24 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา จันทร์จับ
18 41862 2 15 29 เด็กหญิง พัชรพร เดสันเทียะ
19 41868 2 15 34 เด็กหญิง ศุภิศรา ปิ่นุสวรรณแสง
20 41871 2 15 37 เด็กหญิง เอมมิกา นับกลาง
21 39631 4 9 4 นาย ปัญญาวุฒิ อะภาโส
22 39697 4 9 5 นาย ศิวกร สกลรัตน์
23 41977 5 6 33 นางสาว พุฒิพร ยิ้มฉ่ำ
24 38828 5 7 25 นางสาว ศิรินภา สิญจนาคม
25 38674 5 12 1 นาย สุรสิทธิ์ จันทร์สุข

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)