ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42107 1 1 9 เด็กชาย นันทพัทธ์ วัดอิ่ม
2 42231 1 5 1 เด็กชาย กฤติเมธ หลวงจันทร์
3 42311 1 7 1 เด็กชาย กฤตินน หลวงจันทร์
4 42325 1 7 15 เด็กชาย ภูมิรพีศักย์ เที่ยงกระโทก
5 42329 1 7 19 เด็กชาย ศุภกิจ สังสูงเนิน
6 42569 1 13 19 เด็กชาย สิรภัทร ปลิงกระโทก
7 42640 1 15 10 เด็กชาย ปัณณทัต สมัครณรงค์
8 41303 2 1 4 เด็กชาย ก้องภพ เยื่องกลาง
9 41304 2 1 5 เด็กชาย คชภัค จรโพธิ์
10 41306 2 1 6 เด็กชาย ตรีพิชญะ เพียงกระโทก
11 41313 2 1 13 เด็กชาย ภูณิรัฐ เตียงพลกรัง
12 41315 2 1 15 เด็กชาย ภูวนนท์ บุดดาวงค์
13 41317 2 1 17 เด็กชาย วิชยุตม์ ช่วยสำโรง
14 41318 2 1 18 เด็กชาย ศตคุณ ศุภเมธานนท์
15 41520 2 7 8 เด็กชาย นภัสกร สรสิทธิ์
16 41553 2 8 2 เด็กชาย จิรายุ ทับเปีย
17 41564 2 8 13 เด็กชาย ปรวรรตน์ ดวงพิมาย
18 41565 2 8 14 เด็กชาย ปวริศ วงษ์บัวงาม
19 47305 4 9 17 นาย ภาณุศักดิ์ ใบระหมาน
20 47306 4 9 18 นาย อรรถพล รัตนารักษ์
21 40054 4 17 15 นาย ปฏิธาน วิลัยกรวด
22 38815 5 6 17 นางสาว ชรัณย์รัตน์ แซ่กระโทก
23 39056 5 6 20 นางสาว นภัสสร กระปุกทอง
24 41975 5 6 31 นางสาว พนัสบดี ไทยถนอม
25 41979 5 6 35 นางสาว มุฑิตา โสภณ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)