ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42157 1 2 29 เด็กหญิง เบญจวรรณ สิทธิ์สูงเนิน
2 42159 1 2 31 เด็กหญิง ภัคจิรา อาดมะดัน
3 42161 1 2 33 เด็กหญิง ลัทธวรรณ ชินเกษม
4 42236 1 5 6 เด็กชาย ธนะเทพ แสนปลื้ม
5 42237 1 5 7 เด็กชาย ธนิสร ทันจร
6 42291 1 6 21 เด็กหญิง กานต์พิชชา จันละ
7 42295 1 6 25 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ เทพไทอำนวย
8 42567 1 13 17 เด็กชาย วชิรวิทย์ พรั่งขุนทด
9 42572 1 13 22 เด็กหญิง เกวลี เพ็ชรกลั่น
10 41323 2 1 23 เด็กหญิง กนกพร เพตาเสน
11 41327 2 1 27 เด็กหญิง ปารีดา ปลาโพธิ์
12 41328 2 1 28 เด็กหญิง รัตนพร สมวงศ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)