ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42189 1 3 25 เด็กหญิง กัญญาภัค กมลรัมย์
2 42191 1 3 27 เด็กหญิง ญาณิศา อินทะวัน
3 42273 1 6 3 เด็กชาย กิติภูมิ ธีรวุฒิวรเวทย์
4 42281 1 6 11 เด็กชาย ปณิธาน ฤทธิ์ด่านกลาง
5 42284 1 6 14 เด็กชาย ภาคิน จันทรวิวัฒน์
6 42338 1 7 28 เด็กหญิง ชลิดา ฟุ้งสันเทียะ
7 42519 1 12 9 เด็กชาย นภัสรพี เก็บกลาง
8 42609 1 14 19 เด็กชาย อาชวิน พงษ์สุภา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)