ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42490 1 11 20 เด็กชาย สุธินันท์ เพิ่มพิบูลย์
2 41307 2 1 7 เด็กชาย นรภัทร โคตรพันธ์
3 41309 2 1 9 เด็กชาย ปฏิพล สมมุติ
4 41310 2 1 10 เด็กชาย พงศ์พณิชย์ โคกโพธิ์
5 41311 2 1 11 เด็กชาย พัทธ์ ป้องมิตรอมรา
6 47271 4 7 13 นาย กันตพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์
7 39643 4 7 22 นางสาว กายทิพย์ ชุดมะเริง
8 39644 4 7 23 นางสาว จารุวรรณ เนินกระโทก
9 39648 4 7 24 นางสาว ฐิตารัตน์ อภิพัฒนศิริกุล
10 47278 4 7 35 นางสาว ธนพร กำลังเหลือ
11 47316 4 11 21 นาย เตชิต พรหมชัยนันท์
12 39650 4 12 22 นางสาว ธิดารัตน์ บัวเเก้ว
13 39559 4 15 1 นาย โชติวัฒน์ เพียงโคกกรวด
14 39034 5 7 13 นาย พีรพล จุลเกาะ
15 39103 5 7 28 นางสาว ภัทรวดี สีวะอุไร
16 41988 5 7 32 นางสาว ณัฐนิชา พริกกระโทก
17 37726 5 8 1 นาย อภิสิทธิ์ จันทร
18 42001 5 8 29 นางสาว จิราพร จอมเกษม
19 38711 5 11 3 นาย ภูวเดช ปิ่นจุไร
20 39028 5 11 15 นาย ธนากร ชยภพ
21 39163 5 11 18 นาย ณัฐพัชร์ บุญมาศ
22 42031 5 11 21 นาย ณัฐกรณ์ จันทร์ศรี
23 38850 5 12 5 นาย วิริญะ เผ่าวิบูล
24 42039 5 12 16 นาย ธาดา เทพพะเนา
25 42075 5 17 20 นาย รติทศกิจ จันทร์วิเศษ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)