ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39752 4 6 24 นางสาว วิชญาดา เพ็งชื่นมะดัน
2 39501 4 7 1 นาย ภูริณัฐ ปุ๊กหมื่นไวย
3 39800 4 9 26 นางสาว ปาลิตา คะเนนอก
4 39739 4 11 22 นางสาว ชฎาธาร แสนพงศ์
5 39749 4 11 23 นางสาว มาริสา สากำปัง
6 39747 4 12 25 นางสาว ภูริดา ทรัพย์ปริญญาพร
7 47328 4 12 37 นางสาว รมิดา ชัยสิริกุลพร
8 39745 4 14 22 นางสาว พิมพ์มาดา ธงกระโทก
9 39754 4 14 23 นางสาว ศิรินทรา ดินกระโทก
10 47343 4 14 40 นางสาว ศรัณย์รัชต์ เจริญรูป
11 39759 4 16 13 นางสาว อลินลดา โกศลวรรณธนะ
12 47363 4 17 21 นาย ศุภสิทธิ์ ปราบงูเหลือม
13 42017 5 10 17 นาย ชนาธิป ปิ่นหอม
14 42060 5 15 15 นาย ณัฐพล กร่อยกระโทก
15 38680 5 15 18 นางสาว เกณิกา นามมูลน้อย
16 38720 5 15 19 นางสาว จารุวรรณ ขำมั่น
17 38686 5 16 5 นางสาว ภูริชญา การปลูก
18 39232 5 16 33 นางสาว กิรณา สนสระน้อย
19 38757 5 17 25 นางสาว กมลชนก ยิ่งสิทธิ์สิริ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)