ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42306 1 6 36 เด็กหญิง ภัทรพร อันฤดี
2 42335 1 7 25 เด็กหญิง จิรัญยา เสี้ยวไธสง
3 42336 1 7 26 เด็กหญิง ชนมน คนพูดเพราะ
4 42497 1 11 27 เด็กหญิง นัทธมน มะโนเย็น
5 42616 1 14 26 เด็กหญิง กาญจน์คนึง ดวงซาทม
6 42619 1 14 29 เด็กหญิง จุฑารัตน์ บึงบาง
7 42659 1 15 29 เด็กหญิง พิชญ์ฌาพร ฤดีสิริศักดิ์
8 42705 1 16 34 เด็กหญิง ศิรภัสสร ปิยะพุทธานนท์
9 41433 2 5 2 เด็กชาย คิรากร ชื้อทัศนประสิทธิ์
10 41441 2 5 10 เด็กชาย ปุญญภัทร นามเกษม
11 41454 2 5 23 เด็กหญิง จิรประภา อำพินธ์
12 41465 2 5 34 เด็กหญิง วรัญญา ชิตบุตร์
13 41468 2 5 37 เด็กหญิง ศุกันตา แก่นภักดี
14 41469 2 5 38 เด็กหญิง สรัลรัตน์ รถเพ็ชร
15 41486 2 6 14 เด็กชาย รัชพล ผ่องแผ้ว
16 41490 2 6 18 เด็กชาย อัครชา ยศจิตต์
17 47370 2 6 39 เด็กหญิง กรกนก ตุลาวรกุล
18 41594 2 9 3 เด็กชาย คุณภัทร ซาพิมาย
19 41598 2 9 7 เด็กชาย ชาคริต เขือนอก
20 41623 2 9 32 เด็กหญิง ปนัสยา มหาชัย
21 41755 2 13 4 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ ทองสาย
22 47375 2 13 19 เด็กชาย ปรัชญา วงษาเทียม
23 41872 2 16 1 เด็กชาย กิตติกวินท์ พิลาชัยมงคล
24 41876 2 16 5 เด็กชาย ณพอนันต์ ศุพาสีห์
25 41879 2 16 8 เด็กชาย ธนกฤต ศรีมาศ
26 41888 2 16 17 เด็กชาย ศรวัส สีมา
27 41889 2 16 18 เด็กชาย ศรันยพฤกษ์ ทินโนรส
28 41911 2 16 39 เด็กหญิง เอมมิกา วงษ์เดือน
29 39934 4 6 30 นางสาว ดาริน พงศ์สิริวิโรจน์
30 40172 4 6 34 นางสาว ภัทรธิดา สิถิระบุตร
31 47267 4 6 37 นางสาว ณัฐกานต์ ฉัตรขุนทด
32 47270 4 6 40 นางสาว มนสิชา จันทร์ทรง
33 47285 4 8 13 นาย ชินโชค ซาไธสง
34 40036 4 12 30 นางสาว สลิลทิพย์ โชตินอก
35 40023 4 14 30 นางสาว ณัฐกานต์ รัตนภักดี
36 39825 4 17 4 นาย รัชพล ภาษะฐิติ
37 47362 4 17 20 นาย ศักดินนท์ หวังฆ้องกลาง
38 40178 4 17 34 นางสาว ศุภิสรา สมน้อย
39 40180 4 17 35 นางสาว สุวภัทร ศรีงาม
40 41967 5 6 12 นาย รชตะ ธรรมรัตนสินธุ์
41 38672 5 9 5 นาย วสุธันย์ อ่อนชำนิ
42 42018 5 10 18 นาย ธีทัต นิลรัตน์
43 42077 5 17 33 นางสาว ธัญธิตา เลื่อนสันเทียะ
44 42079 5 17 35 นางสาว บุณยานุช ยื่นกระโทก
45 42080 5 17 36 นางสาว พรรษชล ครองยุติ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)