ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42300 1 6 30 เด็กหญิง ธนัชชา กระจ่างโพธิ์
2 42580 1 13 30 เด็กหญิง นิชาพร แสวงหา
3 42584 1 13 34 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา แก้วตะพาน
4 42620 1 14 30 เด็กหญิง ณัฐกฤตา จันทา
5 41722 2 12 11 เด็กชาย ภัทร พวงมณี
6 41732 2 12 21 เด็กหญิง ญาณิศา ฉ่อกระโทก
7 41734 2 12 23 เด็กหญิง ณัฐริดา ยศปัญญา​
8 41750 2 12 38 เด็กหญิง ศิศิรา เสนา
9 39642 4 7 21 นางสาว กันติชานันท์ ไพณรินทร์
10 39665 4 7 28 นางสาว สุวรัตน์ถวดี ชมกระโทก
11 39666 4 7 29 นางสาว อโรชา ทศประเสริฐ
12 47292 4 8 31 นางสาว ณัฎฐธิดา พันธ์เข็มทอง
13 47293 4 8 32 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองเเจ่ม
14 47326 4 12 35 นางสาว ฐิติวรดา เคล้าพิมาย
15 40065 4 13 28 นางสาว กมลพัชร ด้วงนิล
16 39606 4 15 14 นางสาว กุลลนิษฐ์ ฉลองกลาง
17 39651 4 15 18 นางสาว นภัสนันท์ จันทร์อินทร์
18 39803 4 15 23 นางสาว ภัทราพร พะเนาว์ศรี
19 40031 4 15 28 นางสาว พิมพ์ชนก ทองศรีมะดัน
20 39927 4 17 28 นางสาว ขวัญจิรา ประโลมรัมย์
21 39943 4 17 29 นางสาว รัฐนันท์ มาสม
22 39986 4 17 30 นางสาว ภิรนันท์ มะลิใหม่
23 40073 4 17 33 นางสาว เขมิกาพร ธีรวัฒนไพบูลย์
24 38924 5 15 25 นางสาว สิตางค์สุภา จากเกาะ
25 38861 5 16 8 นางสาว ชุติกาญจน์ สิมากรณ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)