ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42154 1 2 26 เด็กหญิง ชญาน์ทิพย์ เนียมผึ้ง
2 42162 1 2 34 เด็กหญิง สโรชา เปล่งสันเทียะ
3 42187 1 3 23 เด็กชาย อดิวิชญ์ วราพุฒ
4 42190 1 3 26 เด็กหญิง จิรภิญญา ชวนะนรเศรษฐ
5 42245 1 5 15 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรประสพ
6 42292 1 6 22 เด็กหญิง จิรารัตน์ แสงสอน
7 42298 1 6 28 เด็กหญิง ณัชชา งากิ่ง
8 42307 1 6 37 เด็กหญิง มศารัศม์ วิเศษ
9 42320 1 7 10 เด็กชาย ธมตะ ธรรมรัตนสินธุ์
10 42331 1 7 21 เด็กหญิง กนกนิภา รัตนรักษ์
11 42339 1 7 29 เด็กหญิง ณัฐณิชา แชจอหอ
12 42372 1 8 22 เด็กหญิง กัญญาณี เป้าตะลุมปุ๊ก
13 42373 1 8 23 เด็กหญิง กัญญาภัค เพชรน้ำค้าง
14 42378 1 8 28 เด็กหญิง ธนัชพร เจ๊กมะดัน
15 42380 1 8 30 เด็กหญิง นฤมล คุ้มครอง
16 42382 1 8 32 เด็กหญิง พิชญภัค วิเชียรรัตน์
17 42443 1 10 13 เด็กชาย ธนกฤต บูรณะอุดม
18 42456 1 10 26 เด็กหญิง ดวงกมล เพ็ชรราม
19 42596 1 14 6 เด็กชาย ธนภูมิ จันทภา
20 42632 1 15 2 เด็กชาย กันตินันท์ วันดี
21 42643 1 15 13 เด็กชาย พฤษภา พลศักดิ์
22 42644 1 15 14 เด็กชาย ภูธน พยัคมะเริง
23 42662 1 15 32 เด็กหญิง ภัทรภร ยอดอวยพร
24 41671 2 10 40 เด็กหญิง ธีร์สุดา กิตติธรรมโอภาส

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)