ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42290 1 6 20 เด็กชาย อนุรุต แสงศิริ
2 42504 1 11 34 เด็กหญิง วิรุฬห์มาศ หาญสุวรรณ์
3 42568 1 13 18 เด็กชาย ศิวกร เลิกนอก
4 42681 1 16 11 เด็กชาย พงศพัศ สุวรรณคำ
5 47276 4 7 18 นาย เอกพิสิฐ กล่ำวิรัตน์สกุล
6 39507 4 12 1 นาย สมิทธ์ ธีรวัฒนไพบูลย์
7 47325 4 12 20 นาย ปวริศ ฝ่ายบุญ
8 39662 4 12 23 นางสาว สุชานันท์ กรอกงูเหลือม
9 39674 4 15 3 นาย ณพชร เที่ยงกระโทก
10 39681 4 15 4 นาย ธนโชติ ปานเกิด
11 47344 4 15 12 นาย ธรรมสรณ์ ศิลาขวา
12 39612 4 15 15 นางสาว บุณณดา กล่อมแก้ว
13 39625 4 17 2 นาย ชิติพัทธ์ ชูเกษ
14 39869 4 17 8 นาย ศิวะพัฒน์ แสนศรี
15 40004 4 17 10 นาย นิกร นามบุตร
16 40053 4 17 14 นาย ปกรณ์เกียรติ สาเกวียน
17 47366 4 17 38 นางสาว เบญญาภา ครองแสนเมือง
18 47367 4 17 39 นางสาว ภิญญาภัทร สุขไพบูลย์
19 37805 5 7 17 นางสาว ธัญยธรณ์ แบ้กระโทก
20 42025 5 10 37 นางสาว ชมพูนุท งามประกอบ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)