ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42453 1 10 23 เด็กหญิง ญาดา ป้องทองหลาง
2 42458 1 10 28 เด็กหญิง นรินทร์พร สวัสดี
3 39609 4 12 21 นางสาว ณัฏฐณิชา ประไพวัชรพันธ์
4 47330 4 12 39 นางสาว สุวิชญา วงษ์สูงเนิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)