ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47265 4 6 35 นางสาว กันตา เล็กกระโทก
2 47269 4 6 39 นางสาว พิชญ์สินี เวฬุวนารักษ์
3 47272 4 7 14 นาย ทวีศักดิ์ สีเหลื่อม
4 42022 4 11 18 นาย สิปปกร อยู่พ่วง
5 47381 5 5 40 นางสาว สุวิมล พรมวันดี
6 38691 5 6 14 นางสาว อารียา เพ็ชรกลั่นพะเนา
7 41969 5 6 25 นางสาว ชนิดาภา พูนวัฒนานุกูล
8 41971 5 6 27 นางสาว ณัฐชานันดร์ โปร่งกระโทก
9 38912 5 9 28 นางสาว ธัญญาพร พลคำมาก
10 38925 5 9 29 นางสาว อณัญญา พาดกลาง
11 39050 5 9 31 นางสาว ณัฐชญา พรวนกระโทก
12 39053 5 9 32 นางสาว ณัฐนรี เจนจัด
13 39142 5 9 36 นางสาว ขนิษฐา เลื่อนสูงเนิน
14 47384 5 9 40 นางสาว ปพิชชา จงเกษี
15 39234 5 10 30 นางสาว ชนาภรณ์ เจ็กแตงพะเนา
16 39237 5 10 32 นางสาว ฑิฆัมพร มันตา
17 42027 5 10 39 นางสาว ธัญญาภรณ์ ขจัดภัย
18 42028 5 10 40 นางสาว นฤมล สืบจะบก
19 42029 5 10 41 นางสาว ภรณ์วิกา สุขวัชรกุล
20 38960 5 11 28 นางสาว บัณฑิตา หมั่นมา
21 42033 5 11 36 นางสาว กัญกฤษณา จินดาอินทร์
22 42046 5 12 39 นางสาว ดวงกมล ปี่กระโทก
23 42047 5 12 40 นางสาว ทิพย์ญาศิณี จันตรา
24 38919 5 15 24 นางสาว พิมพ์พิศา ธัญญเฉลิม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)