ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42356 1 8 6 เด็กชาย ชัยพงษ์ มวยกระโทก
2 41614 2 9 23 เด็กหญิง กัลยากร สนิทชัย
3 39654 4 7 25 นางสาว ประภัสสรา แก้วสา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)