ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42293 1 6 23 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วาสมณี
2 42343 1 7 33 เด็กหญิง พัชลดา บุประเสริฐ
3 42346 1 7 36 เด็กหญิง ภัทรศยา ชื่นวสุพันธ์
4 42349 1 7 39 เด็กหญิง ศุภิดา เที่ยงทัด
5 42426 1 9 36 เด็กหญิง ภูมิใจ สินธุชัย
6 42454 1 10 24 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ จำปา
7 42463 1 10 33 เด็กหญิง พิชชานันท์ ม่วมกระโทก
8 42493 1 11 23 เด็กหญิง ชัญญานุช ปรุงมะเริง
9 42575 1 13 25 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ หนูธรรมพะเนา
10 41609 2 9 18 เด็กชาย ภัทรกฤต สุขแสงทอง
11 41610 2 9 19 เด็กชาย วงศกร เปลื้องกระโทก
12 41845 2 15 14 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีพรหม
13 41870 2 15 36 เด็กหญิง สุดารัตน์ รุ่งพานทอง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)