ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42309 1 6 39 เด็กหญิง ศุภิสรา ชำนาญศก
2 42502 1 11 32 เด็กหญิง ภรภัทร มัดทองหลาง
3 42690 1 16 19 เด็กชาย อลงกร ปราบมนตรี
4 41432 2 5 1 เด็กชาย กิตติพันธ์ ปลอดกระโทก
5 47371 2 7 37 เด็กหญิง ชนกนันท์ ดำรงธรรม
6 47372 2 7 38 เด็กหญิง ชลลกาล บุญดอนนอก
7 41836 2 15 5 เด็กชาย ณพงศ์ เจียนมะเริง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)