ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39624 4 4 3 นาย ฉัตรพร ทองคำสาร
2 39695 4 4 7 นาย วีรภาพ มลิวัลย์
3 39717 4 4 8 นาย ชิษณุชา พลรักษา
4 39872 4 4 12 นาย สิทธิโชค แพทย์กระโทก
5 39953 4 4 13 นาย ธนทัต ทิพย์สาคร
6 40107 4 4 14 นาย ศิวกร กลายกลาง
7 47235 4 4 15 นาย เตชินท์ ขอนพุดซา
8 47236 4 4 16 นาย นฤสรณ์ ศิลลา
9 47237 4 4 17 นาย สถาพร สุขพัฒชี
10 39608 4 4 18 นางสาว ณัชชาภัทร รัตนรักษ์
11 39653 4 4 19 นางสาว ปภาวรินท์ คมวิริยะวุฒิ
12 39661 4 4 20 นางสาว สาริศา หมู่กระโทก
13 39702 4 4 21 นางสาว จุฑามาศ ประภาภัทรพงษ์
14 39710 4 4 22 นางสาว พิชญ์สินี แก้วมาพะเนาว์
15 39798 4 4 23 นางสาว ปภาวรินทร์ โสภาดี
16 39944 4 4 27 นางสาว วริศรา สนิทวงศ์
17 40021 4 4 28 นางสาว ญาณิศา เหม็งสูงเนิน
18 40087 4 4 29 นางสาว วณิดา ศรีจันทร์กลาง
19 40121 4 4 30 นางสาว เบญญาภา นาคนาคา
20 40125 4 4 31 นางสาว มลรดา ชนะชัย
21 40168 4 4 32 นางสาว พิชญดา สัตย์บุตร
22 40176 4 4 33 นางสาว วริศรา บุญเอนก
23 47239 4 4 35 นางสาว ศุภธิดา มณี
24 47240 4 4 36 นางสาว สกุลรัตน์ มิรัตนไพร
25 47241 4 4 37 นางสาว สุวภัทร แสวงผล
26 47242 4 4 38 นางสาว อรอุมา ประภาสโนบล
27 47244 4 4 40 นางสาว ไอริณ อาชนะชัย
28 38715 5 4 1 นาย สุธีธาร องอาจ
29 38890 5 4 4 นาย ปัญจพล ทองเพ็ชร
30 39120 5 4 6 นาย ธนศักดิ์ กฤษณะ
31 39124 5 4 7 นาย นิติภูมิ นิติพจน์
32 39136 5 4 8 นาย เอกนัฏฐ์ วิเศษวัฒนชัย
33 39176 5 4 9 นาย ยศพัฒน์ วิจารณ์
34 41935 5 4 11 นาย จักรินทร์ ทรัพย์สมบัติ
35 47380 5 4 14 นาย ปฏิพัทธ์ นาหนองขาม
36 38108 5 4 15 นางสาว เปมิกา บุญทา
37 38678 5 4 16 นางสาว กฤตพร พินิจไชย
38 38679 5 4 17 นางสาว กานต์ธิดา -
39 38722 5 4 18 นางสาว ชินพร นนตะสี
40 38762 5 4 19 นางสาว ณัฏฐณิชา ทอนกระโทก
41 38765 5 4 20 นางสาว ธวัลรัตน์ เรืองมะเริง
42 38777 5 4 21 นางสาว สวิชญา ถิรชีวิน
43 38909 5 4 24 นางสาว จีรนันท์ แกกสันเทียะ
44 38918 5 4 25 นางสาว ไปรยา ปั้งกระโทก
45 38958 5 4 26 นางสาว ธนัชญา สุขสว่าง
46 38998 5 4 28 นางสาว กชกร เวฬุวนารักษ์
47 39063 5 4 29 นางสาว แพรวา ลายกิ่ง
48 39247 5 4 30 นางสาว ภาวินี บุสุวะ
49 41938 5 4 31 นางสาว กนกวรรณ สอนนำ
50 41939 5 4 32 นางสาว จรัญชยา โนนกระโทก
51 41941 5 4 33 นางสาว นภัสสร สำราญวงค์
52 41942 5 4 34 นางสาว นารีรัตน์ มุงกระโทก
53 41943 5 4 35 นางสาว ประภาพรรณ จันทร์จำนงค์
54 41944 5 4 36 นางสาว พัชราภา ยาวศิริ
55 41945 5 4 37 นางสาว ภูษณิศา ปลดเปลื้อง
56 41946 5 4 38 นางสาว วิภาวดี แหลมทองหลาง
57 41948 5 4 40 นางสาว สุริษา ธูปกลาง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)