ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42520 1 12 10 เด็กชาย บูรณ์พิภพ สว่างจิตร์
2 42555 1 13 5 เด็กชาย ธนะเทพ สุขสม
3 41712 2 12 1 เด็กชาย จิรายุส กระเบากลาง
4 41718 2 12 7 เด็กชาย ธเนศพล ธิษณ์ธนชิต
5 41723 2 12 12 เด็กชาย ภูริภัทร บุตรภาชี
6 41731 2 12 20 เด็กหญิง ครองขวัญ วงค์พะเนา
7 41733 2 12 22 เด็กหญิง ณัฐณิชา ริดจะโป๊ะ
8 41736 2 12 25 เด็กหญิง ธันภัคน์ แจ่มงามวลัญช์โชค
9 41739 2 12 27 เด็กหญิง นัฐชา สิงห์สม
10 41743 2 12 31 เด็กหญิง แพรวา เกษสีแก้ว
11 41746 2 12 34 เด็กหญิง ภิรัญญา ขาวขำ
12 41747 2 12 35 เด็กหญิง มัญฑิตา เสขะมะดัน
13 41749 2 12 37 เด็กหญิง ศิรภัสสร แสวงศรี
14 41751 2 12 39 เด็กหญิง สุพิชญา คุณารูป

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)