ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42118 1 1 19 เด็กชาย สงกรานต์ ธรรมสุธน
2 42523 1 12 13 เด็กชาย ปุณณวัตร กระจ่างโพธิ์
3 42563 1 13 13 เด็กชาย พันธวัฒน์ แนบกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)