ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42103 1 1 5 เด็กชาย ธนวินท์ สุดใจ
2 42104 1 1 6 เด็กชาย ธิติวุฒิ โชคประจักษ์ชัด
3 42169 1 3 5 เด็กชาย ณฐภัทร มีศรี
4 42172 1 3 8 เด็กชาย ธรรมณัฐ แซ่ตัง
5 42178 1 3 14 เด็กชาย ปิยพัทธ์ รัตนพงษ์ภูวดล
6 42184 1 3 20 เด็กชาย วรากร ภูมิโคกรักษ์
7 42186 1 3 22 เด็กชาย สิทธิกร ชิดทองหลาง
8 42235 1 5 5 เด็กชาย ตุลยธร เชิดพุดซา
9 42247 1 5 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กอหญ้ากลาง
10 42369 1 8 18 เด็กชาย อาทิวราห์ สนนอก
11 42471 1 11 1 เด็กชาย กฤษกร พะนิรัมย์
12 42510 1 11 40 เด็กหญิง อักษราพรรณ รัศมิ์ขาวพราย
13 42561 1 13 11 เด็กชาย ปัณณธร สวัสดี
14 42594 1 14 4 เด็กชาย ทินกร สามันท์ลาลกูดี
15 42672 1 16 2 เด็กชาย ชัยภัทร ถาวร
16 42676 1 16 6 เด็กชาย ธนธรณ์ ครูเกษตร
17 41312 2 1 12 เด็กชาย พีรันธร คุณาธร
18 41322 2 1 22 เด็กชาย อาชิรภัทร แบนกระโทก
19 41455 2 5 24 เด็กหญิง ฉัตรชนก ชอบจิตร
20 41458 2 5 27 เด็กหญิง ณิชนันท์ จันทร
21 41459 2 5 28 เด็กหญิง นภัสกร ทมกระโทก
22 41461 2 5 30 เด็กหญิง บัณฑิตา ศิลาวงษ์
23 41462 2 5 31 เด็กหญิง ไปรยา การปลูก
24 41463 2 5 32 เด็กหญิง พิมพ์รวี คันโททอง
25 41464 2 5 33 เด็กหญิง วรรัตน์ สอนพรหม
26 41466 2 5 35 เด็กหญิง วราปภา คลารัตน์
27 41521 2 7 9 เด็กชาย นิรัติศัย ศรีหาพล
28 41573 2 8 22 เด็กชาย อชิระ สิทธิภัทราศรี
29 41575 2 8 24 เด็กหญิง กัญญาภัทร แก่นพรม
30 41587 2 8 36 เด็กหญิง เปมิกา บูชาดี
31 41600 2 9 9 เด็กชาย ณัฎฐ์ ทองคง
32 41719 2 12 8 เด็กชาย ธาดา แสงจันทร์
33 41727 2 12 15 เด็กชาย วันชนะ ต่วนกระโทก
34 47385 2 12 19 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ โพธิ์หมื่นไวย
35 41818 2 14 27 เด็กหญิง บุณยกร ใจเขียว
36 41829 2 14 38 เด็กหญิง หทัยรัตน์ เงาะเศษ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)