ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42407 1 9 17 เด็กชาย ศุภกร แป้นขำ
2 41316 2 1 16 เด็กชาย วรภาคย์ ชลานุเคราะห์
3 41636 2 10 5 เด็กชาย ทินกร วิกล
4 41639 2 10 8 เด็กชาย นรุตช์ ตัณฑวัชน์
5 41640 2 10 9 เด็กชาย ปกรณ์ ทนสันเทียะ
6 41641 2 10 10 เด็กชาย ปฏิญญา จันทศร
7 41642 2 10 11 เด็กชาย พิชัย พานุช
8 41645 2 10 14 เด็กชาย วสวัตติ์ พ่วงทอง
9 41648 2 10 16 เด็กชาย หฤษฎา ทานคำ
10 41649 2 10 17 เด็กชาย อัครวินท์ สาระโชติ
11 41650 2 10 18 เด็กชาย เอกบุรุษ ศรีไกรเพ็ชร
12 47374 2 10 19 เด็กชาย ณัฐกรณ์ จงฤทธิ์
13 41754 2 13 3 เด็กชาย ณัฐนันท์ สวาสนอก
14 41756 2 13 5 เด็กชาย โทมัสแอนดรูว์ โทเซอร์
15 41761 2 13 10 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ทองกะเปาะ
16 41762 2 13 11 เด็กชาย ปรวีร์ เต็มผักแว่น
17 41764 2 13 13 เด็กชาย ภูมินทร์ รุ่งน้อย
18 41768 2 13 17 เด็กชาย สิงหา วัฒนการุณวงค์
19 41796 2 14 5 เด็กชาย ชัยทัศน์ ช่องงาม
20 41800 2 14 9 เด็กชาย ธันยบูรณ์ เอี้ยงกลาง
21 39622 4 7 3 นาย กฤชสร จันทศร
22 39627 4 7 5 นาย เทวัญ สังฆมณี
23 40167 4 9 31 นางสาว พัณณิตา สมกลาง
24 40160 4 10 40 นางสาว กวินทิพย์ บัวแก้ว
25 40161 4 12 33 นางสาว จุฬาลักษณ์ ม่วงพะเนาว์
26 38625 5 7 4 นาย กิตติธัช จอมเกาะ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)