ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42164 1 2 36 เด็กหญิง สุภาวดี รุ่มจิตร์
2 42275 1 6 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธรรมวุฒิพงศ์
3 41302 2 1 3 เด็กชาย กฤตยชญ์ จ้อยอินทร์
4 41329 2 1 29 เด็กหญิง ศกุนตลา ธัญญานนท์
5 41435 2 5 4 เด็กชาย ณัฐกานต์ กองประชุม
6 47369 2 5 19 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีสระน้อย
7 41547 2 7 33 เด็กหญิง ลภัสรดา กิติยามาศ
8 41770 2 13 20 เด็กหญิง กชกร ชาญสูงเนิน
9 41773 2 13 23 เด็กหญิง เงินตรา อินภุชงค์
10 41774 2 13 24 เด็กหญิง ญาดา พวงพลอย
11 41781 2 13 30 เด็กหญิง นันทิยา ตอมพุดซา
12 41786 2 13 35 เด็กหญิง วรกมล เอื้อสุรีย์
13 41787 2 13 36 เด็กหญิง วศินี เงินโพธิ์
14 41791 2 13 40 เด็กหญิง อังศุชวาล เปล้ากระโทก
15 41897 2 16 26 เด็กหญิง เนตรนภา ศิลารักษ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)