ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39888 4 8 25 นางสาว ธนภรณ์ ศรีสว่าง
2 39858 4 9 7 นาย ธนพงศกร เผ่าบ้านฝาง
3 39940 4 9 28 นางสาว ปิ่นปรากรม วนิชกิจโสภณ
4 47314 4 11 19 นาย กฤษณะ เต๋งเจริญสุข
5 47317 4 11 36 นางสาว กิตติยาภรณ์ ทาปลัด
6 47322 4 11 41 นางสาว สุณิสา สัตย์ซื่อ
7 40164 4 12 34 นางสาว ณิชารีย์ ดีเจริญ
8 47329 4 12 38 นางสาว ศุภาวรรณ การณรงค์
9 39917 4 15 7 นาย วชิรวิทย์ จะปิ่นครบุรี
10 38605 5 9 4 นาย อัสนี เรืองวิศิษฎ์กุล
11 38740 5 9 11 นาย กฤติภน แจ้งจิตณภัท
12 38892 5 9 12 นาย พงศกร ศรีเกาะ
13 39037 5 9 13 นาย รัชชานนท์ ฉิมนอก
14 42014 5 9 18 นาย ภควัตณ์ พลาหาญ
15 38945 5 10 3 นาย ศุภวิชญ์ ขุนพิลึก
16 39035 5 10 8 นาย มงคลชัย ศรีศักดิ์มะเริง
17 39165 5 10 14 นาย ธนภัทร ภัทรวิทูร
18 39171 5 10 15 นาย พัสกร ศิวเสน
19 38753 5 11 4 นาย วิศวชิต ผึ่งพรมราช
20 38792 5 11 5 นาย ธัญชนน เชวงกูล
21 38895 5 11 9 นาย รัชชานนท์ ศิรินอก
22 38936 5 11 10 นาย เนติภัทร นามศรี
23 38949 5 11 13 นาย อธิเมศร์ อนันตวรานนท์
24 38884 5 15 8 นาย เทพพิทักษ์ ตันตระกูล
25 42073 5 17 19 นาย ปิยะภัทร เพ็ชรไสย์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)