ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47387 1 16 20 เด็กชาย ณัฐรักษ์ เทพโภชน์
2 41695 2 11 24 เด็กหญิง ฉันท์สินี แช่มชู
3 41698 2 11 27 เด็กหญิง ดารากร เพิ่มพูล
4 41699 2 11 28 เด็กหญิง ธัญมน ดอกกระโทก
5 41700 2 11 29 เด็กหญิง นนทวร ยอดชาญ
6 41701 2 11 30 เด็กหญิง นวพร เงาศรี
7 41703 2 11 32 เด็กหญิง พลอยชมพู ไทยธานี
8 41706 2 11 35 เด็กหญิง ภัทรมน อภิรักษ์
9 41778 2 13 27 เด็กหญิง ธนัสสรณ์ มนอยู่พะเนา
10 41779 2 13 28 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ เนตรพัตราดำรงค์
11 41782 2 13 31 เด็กหญิง ปริยาภัทร รักมงคลตระกูล
12 41784 2 13 33 เด็กหญิง พิมพ์ชนก นรักษ์มาก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)