ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42177 1 3 13 เด็กชาย ปราบดา ปราโสรักษ์
2 42238 1 5 8 เด็กชาย ธนิสร กองนาง
3 42239 1 5 9 เด็กชาย ธีรโชติ บินกระโทก
4 42274 1 6 4 เด็กชาย จันทรมินทร์ มีใหม่
5 42277 1 6 7 เด็กชาย ถิรพงศ์ องค์เทศ
6 42294 1 6 24 เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์ธีระวงศ์
7 42296 1 6 26 เด็กหญิง ณฐวรรณ หร่ายสวัสดิ์
8 42297 1 6 27 เด็กหญิง ณัชชา งามแสง
9 42299 1 6 29 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นูคำเฮือง
10 42301 1 6 31 เด็กหญิง นพวรรณ แป้นโพธิ์กลาง
11 42303 1 6 33 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีสมบัติ
12 42326 1 7 16 เด็กชาย ภูริภัสร์ นิลศรี
13 42334 1 7 24 เด็กหญิง จิรพร มณเฑียรทอง
14 42377 1 8 27 เด็กหญิง ณัฐณิชา ซีกพุดซา
15 42447 1 10 17 เด็กชาย วงศกร วรทองหลาง
16 42472 1 11 2 เด็กชาย กัณนภัทร แสงสวาด
17 42483 1 11 13 เด็กชาย พุทธพิพัฒน์ กลัดหวาด
18 42507 1 11 37 เด็กหญิง อมลภา ประหยัดสิน
19 42524 1 12 14 เด็กชาย วธัญญู วอสูงเนิน
20 42528 1 12 18 เด็กชาย ศศนพนัฐ จุลศักดิ์ธำรง
21 42531 1 12 21 เด็กชาย อภิพัฒน์ อยู่อุ่นพะเนา
22 42546 1 12 36 เด็กหญิง วรัญญา คาถา
23 42614 1 14 24 เด็กหญิง กันยกร มงกุฎกิ่ง
24 42649 1 15 19 เด็กชาย อัฑฒกานต์ บุญกระโทก
25 42678 1 16 8 เด็กชาย ธนาโชค ชัยชุมพร
26 42688 1 16 17 เด็กชาย สิรวิชญ์ รุ่งเรือง
27 41496 2 6 24 เด็กหญิง ณฐมน ถาวรพงษ์
28 41536 2 7 23 เด็กหญิง จิราภา ดีน้อย
29 41552 2 8 1 เด็กชาย จักรพงษ์ ขอสูงเนิน
30 41568 2 8 17 เด็กชาย ภัทรกร พลยางนอก
31 41659 2 10 28 เด็กหญิง ธนันพัชญ์ ชื่นชมพุฒิพร
32 41705 2 11 34 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส คงประสุข
33 41745 2 12 33 เด็กหญิง ภัทรลภา บุนนาค
34 41839 2 15 8 เด็กชาย ทัชกร แซ่ซึง
35 40166 4 9 30 นางสาว นฐิฐา ดุมใหม่
36 39827 4 10 9 นาย สุกฤตพจน์ จำปาสี
37 40100 4 10 18 นาย พงศภัค ปิ่นทอง
38 39738 4 14 21 นางสาว กัญญาวีร์ ทนสันเทียะ
39 39786 4 16 15 นางสาว จิรนันท์ จิตรเกาะ
40 38825 5 6 18 นางสาว วรรณวิศา มิตกระโทก
41 38899 5 12 6 นาย ศุภณัฐ แก่นกระโทก
42 38988 5 13 12 นาย เมธกุล สุขขะกุล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)