ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41834 2 15 3 เด็กชาย จิรภัทร์ สุคุณพันธ์
2 41898 2 16 27 เด็กหญิง บุณยานุช รับรอง
3 39592 4 6 21 นางสาว อภิชญา สุกใส
4 39787 4 6 25 นางสาว จิราพัชร นัดกระโทก
5 39846 4 6 27 นางสาว พรหมลภัส นิยมญาติ
6 40070 4 8 28 นางสาว กุลภัทร์ เข็มนาค
7 39792 4 9 24 นางสาว ณัฐมน อินทะโส
8 47312 4 9 39 นางสาว สิริยากร คำลัยวงค์
9 39799 4 10 24 นางสาว ปวริศา เลี้ยวกลาง
10 40076 4 10 36 นางสาว ญาณิศา คุ้มเขว้า
11 39835 4 12 27 นางสาว ขวัญชนก จันทร์ชู
12 40148 4 14 16 นาย นภัสรพี ลับตีพะเนา
13 47340 4 14 20 นาย อติคุณ จันทร์ชู
14 40175 4 14 37 นางสาว วรัญญา ป่วงกระโทก
15 39646 4 15 17 นางสาว ชาลิสา ต่ายแย้ม
16 39755 4 15 21 นางสาว ศุภิสรา สุขขีสาร
17 39757 4 15 22 นางสาว อนุภา ฟ้อนกระโทก
18 39843 4 15 24 นางสาว ธัญญารัตน์ กล้าหาญ
19 47348 4 15 37 นางสาว ณัฐกานต์ จรรยาประเสริฐ
20 39725 4 17 3 นาย ภาณุภัทร ฟองจำเริญ
21 38832 5 8 23 นางสาว อัยยาวีร์ ตู้จำนงค์
22 38859 5 11 26 นางสาว กฤติธีรา โพธิ์ถาวร
23 38818 5 15 21 นางสาว ปณิตา ลับดีพะเนาว์
24 38830 5 16 7 นางสาว อรณัญช์ ไกรอ่ำ
25 39149 5 16 24 นางสาว เพียงวรุณ เชื่อมพงษ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)