ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42592 1 14 2 เด็กชาย ณัฏฐากร บั้งจันอัด
2 41710 2 11 39 เด็กหญิง ศุภิสรา พินศิริ
3 41805 2 14 14 เด็กชาย ภาคิน เกศวพิทักษ์
4 39793 4 9 25 นางสาว ธนพร สิงห์พันธุ์ลเดช
5 39737 4 10 23 นางสาว กัญญารัตน์ ควรเสนาะ
6 39973 4 11 28 นางสาว จสิตตา เมฆวัน
7 40025 4 11 30 นางสาว ณัฐณิชา ชมดอน
8 39790 4 16 16 นางสาว ชลธิชา กรรณเทพ
9 39802 4 16 18 นางสาว พัทธ์ธีรา เเป้นทะเล
10 41984 5 6 40 นางสาว อภิญญา แมนสืบชาติ
11 38636 5 7 5 นาย สัณหวิชญ์ เหลาสา
12 38695 5 7 6 นาย ชนกันต์ เเก้วคำภา
13 38795 5 7 10 นาย ปกรณ์ ยิ่งจอหอ
14 38776 5 7 22 นางสาว วิรดา จำปารัตน์
15 38698 5 8 8 นาย ธนพร โสภณจิตโต
16 38700 5 8 10 นาย ธนวัฒน์ คงกุล
17 38705 5 8 12 นาย ปุณณวิช ไตรวิทยากร
18 38727 5 8 17 นางสาว ปนัดดา ทรัพย์สถิตถาวร
19 38737 5 8 18 นางสาว อชิรญา บ่อยกระโทก
20 38738 5 8 19 นางสาว อัญชรัตน์ เนตรทอง
21 42000 5 8 28 นางสาว เกวลิน ยันพิมาย
22 38718 5 9 10 นาย อริย์ธัช โหกระโทก
23 38721 5 9 21 นางสาว ชญานิษฐ์ คำพันธ์
24 38728 5 9 22 นางสาว พทรวดี เกิดน้อย
25 38730 5 9 23 นางสาว ภัณฑิลา ชาญสูงเนิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)