ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42344 1 7 34 เด็กหญิง ภัคจิรา แผ่นสิงห์
2 42350 1 7 40 เด็กหญิง สุวิมล สิงห์จาร
3 39213 5 12 13 นาย ธีรโชติ พะนา
4 39216 5 14 14 นาย ปฏิภาณ หิ้วพิมาย
5 39217 5 14 15 นาย ปณชัย ฟอนโคกสูง
6 39240 5 14 34 นางสาว นาริศา เภสัชชา
7 39242 5 14 36 นางสาว เบญจรัตน์ นาคหฤทัย
8 39208 5 16 2 นาย กิตติภพ อ่อนศรี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)