ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42359 1 8 9 เด็กชาย นรเชษฐ์ บูรณ์เจริญ
2 42517 1 12 7 เด็กชาย ธนพล จำปาหอม
3 42526 1 12 16 เด็กชาย วรวิช พนมหอม
4 42527 1 12 17 เด็กชาย วาทิต จันที
5 40072 4 11 32 นางสาว ขวัญนลิน รักษาล้ำ
6 47321 4 11 40 นางสาว ภัทราพร ฉายรังษี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)